0496 418 558 info@landmetermaris.be
LANDMETER FREDERIK MARIS

PLAATSBESCHRIJVINGEN

Plaatsbeschrijvingen

 

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van alle lokalen, gebouwen, structuren, wegenis, …. (afhankelijk van het doel van de plaatsbeschrijving) waarbij een opsomming wordt gemaakt van alle aanwezige gebreken.

Een plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld, ondertekend door alle betrokken partijen.

De plaatsbeschrijving is een uiterst belangrijk document waarbij na beëindiging van huur of werken, een vergelijkende staat van bevinding wordt opgemaakt en eventuele schade kan geraamd worden.

 

Wanneer heb je een plaatsbeschrijving nodig?

  • bij aanvang en beëindiging van een huurovereenkomst.

Een kwalitatieve plaatsbeschrijving is een bescherming voor zowel huurder als verhuurder waarbij na beëindiging van de huurovereenkomst heel wat problemen kunnen vermeden worden.

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur geeft een gedetailleerde en volledige beschrijving van alle lokalen van het gebouw, waarin alle gebreken worden opgesomd. Wat niet vermeld staat in de plaatsbeschrijving wordt geacht in goede staat te zijn. Bij uittrede wordt er een raming gemaakt van de geleden huurschade – ten laste van de huurder – op basis van vergelijking plb intrede.

De opmaak van een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht (Burgerlijk Wetboek art 1730)

  • 1730. <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007> Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. § 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft. § 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.
  • 1731. <W 29-12-1983, art. 5> § 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. § 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.
  • Bij aanvang der werken – verbouwingen in een bestaand pand, graafwerken, afbraakwerken of werken grenzend aan bestaande panden die niet mogen beschadigd worden.

Deze plaatsbeschrijving levert voor de bouwheer/aannemer/opdrachtgever een groot voordeel op wanneer er beschadigingen optreden. De eigenaar van het aanpalend onroerend goed kan u niet verantwoordelijk stellen voor de reeds bestaande gebreken aan het pand (barsten, scheuren, vochtschade,….) die vermeld staan in een tegensprekelijk opgestelde plaatsbeschrijving.

Een plaatsbeschrijving voor aanvang der werken is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan te raden om eventuele latere discussies over de effectieve gevolgschade tgv trillingen, verzakkingen, aanstoting,… te vermijden.

  • Bij de verkoop van een onroerend goed.

De laatste jaren is er een stijgende vraag naar de opmaak van een plaatsbeschrijving van het verkochte onroerend goed op vraag van de notaris en/of koper/verkoper. Dit om latere discussies omtrent verdwenen zaken of bijkomende schade uit te sluiten.

 

Uitvoeren van plaatsbeschrijvingen voor oa:

  • Aannemers
  • Bouwpromotoren
  • Immomakelaars
  • Checknet

Landmetersbureau Frederik Maris

St.-Jobstraat 87/1
3550 Heusden-Zolder
Ondernemingsnummer BE 0878.164.754

Ing. Landmeter-Expert
Maris Frederik
Zaakvoerder
0496 418 558
info@landmetermaris.be