0496 418 558 info@landmetermaris.be
LANDMETER FREDERIK MARIS

LANDMEETKUNDE

Opmetingen

 • voor architecten, tuinarchitecten, grondwerkers, lokale besturen,…
  (plan circuit ZOLDER
 • As-builtopmetingen

We spreken over een As-built meting wanneer er na beëindiging van werken de nieuwe toestand moet worden opgemeten.
Het opmeten van een as-built wordt aangeraden gezien de uitvoering van een bouwproject in theorie vele malen afwijkt van de daadwerkelijke uitvoering.
Door het as-built plan wordt er na de werken een plan opgemaakt op basis van een correcte opmeting.

Een as-built plan kan gaan over werken als wegeniswerken, rioleringswerken, gebouwen, etc.
Bij rioleringswerken kunnen wij ook de aqua-datafiches voor u opmaken.
Bij wegeniswerken kunnen wij ook plannen opmaken met de uitgevoerde hoeveelheden aangeduid op het plan.
As-built conform GRB-specificaties
Wanneer je als aannemer werken uitvoert die groter zijn van 50m² moet je een plan aanleveren in GRB-structuur. Ook voor deze soort As-builts kan je op ons een beroep doen.
(plan ring antwerpen)

 • Architectuurmetingen

Op vraag van  architecten- of ingenieursbureaus om de grondplannen, doorsneden, gabarieten en gevels van gebouwen in detail op te meten en uit te tekenen.
Deze opmetingen vormen dan de basis voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
(PLAN Reëenlaan)

 • Uitzetwerken

Voor de exacte inplanting van een constructie op een perceel. Alles wordt uitgezet volgens de goedgekeurde plannen zodat er later geen problemen ontstaan betreffende de inplanting.
(plan uitzetwerken bouw)

 • Volumemetingen

Volumemetingen worden uitgevoerd op vraag van grondwerkers, wegenbouwfirma’s, grondstockage,….
om het  aantal kubieke meter grond dat verzet is bij ophoging, uitgraving of egalisering van een terrein te kennen.
Dit gebeurt door middel van een 3D- meting, waarna een digitaal terreinmodel of DTM wordt gegenereerd.
Aan de hand van dit digitaal terreinmodel kunnen de volumes bepaald worden en terreinprofielen aangemaakt worden, waarbij het nodige grondverzet kan berekend worden.
(Plan ring antwerpen)

 • Tracémetingen

Tracémetingen gebeuren meestal op vraag van studiebureaus of lokale besturen.
Deze opmetingen gebeuren meestal naar aanleiding voor de (her)aanleg van wegen, rioleringen en verkavelingen .
De tracémetingen worden uitgevoerd conform de normen van het Grootschalig Referentiebestand van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.
Elke landmeter-expert hanteert voor deze opmetingen dezelfde methode.
Zo worden gegevens over gevels, stoepranden, riooldeksels, palen… op een universele manier weergegeven.

PV van opmeting

Een PV van opmetingen wordt opgemaakt bij:

 

 • De aankoop/verkoop van een perceel
 • Toekennen van een recht van opstal aan een deel van een perceel
 • Bij onenigheid tussen de buren betreffende de grens tussen beide percelen.
 • Op vraag van de architect om de correcte grenzen te kennen voor het ontwerp van een nieuwe woning of verbouwing

Verkavelingen

Wilt u een grond (al dan niet bebouwd) splitsen in minstens 2 loten om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

 

De vergunning is vereist voor:

 • een nieuwe verkaveling van gronden
 • het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling).

Een verkavelingsaanvraag is nodig wanneer een eigenaar zijn perceel wil opsplitsen om het geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor woningbouw. Na uitreiking van een verkavelingsvergunning kunnen de nieuwe percelen worden verkocht als bouwgrond en hebben de kopers van de percelen de zekerheid dat zij op hun perceel een woning kunnen bouwen.

Bij aanvang:

 • Opmeting + grensbepaling
 • Opmaak verkavelingsontwerp
 • Opmaak verkavelingsdossier
 • Opmaak formulieren zoals boscompensatie, sloopvergunning, hemelwaterverordening,…

Na verkavelingsvergunning:

 • Afpaling
 • Opmaak afpalingsplannen en/of verkoopplannen
 • Aanvraag PRECAD: planreferentienummer + gereserveerde kadastrale nr’s voor de verschillende loten
  (Verkaveling Geenrijt-Schreverland)

Verdelingsplannen - PV van splitsing

 

Een verdeling is enkel mogelijk als u een perceel deelt in één deel bouwgrond en één deel niet-bouwgrond.

 

Na het opstellen van het verdelingsplan wordt het plan geregistreerd en worden nieuwe perceelnummers aangevraagd bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Beide nummers zullen door de notaris opgenomen worden in de akte.

 • Opmeting + grensbepaling
 • Opmaak verdelingsplan
 • Afpaling
 • Opmaak afpalingsplan
 • Aanvraag PRECAD: planreferentienummer + gereserveerde kadastrale nr’s voor de verschillende loten.
  Plan weide
opmeting

Landmetersbureau Frederik Maris

St.-Jobstraat 87/1
3550 Heusden-Zolder
Ondernemingsnummer BE 0878.164.754

Ing. Landmeter-Expert
Maris Frederik
Zaakvoerder
0496 418 558
info@landmetermaris.be