0496 418 558 info@landmetermaris.be
LANDMETER FREDERIK MARIS
 • Gemotiveerd verslag bij mede-eigendom

 • Muurovernames

 • Prekadastratie

 • Aanvraag stedenbouwkundige attesten

Het gemotiveerd verslag bij mede-eigendom

Opstellen van een gemotiveerd verslag voor het bepalen van de privatieve en gemeenschappelijke delen inzake mede-eigendom :

 De opmaak van het met reden omkleed gemotiveerd verslag wordt bepaald bij art. 577-4§1 van het Burgerlijk Wetboek:

Art. 577-4 §1, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek: “De basisakte  bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel , op grond van het met reden en omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar. Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.”

Het doel van dit verslag is de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, rekening houdend met de respectieve waardes van deze delen, dit in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, teneinde het gebouw onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom te plaatsen.

 1. Werkwijze:
 • Op basis van de bestaande bouwplannen, verkregen van opdrachtgever of architect, een verdelingsplan opmaken waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de privatieve en gemeenschappelijke delen.
 • Berekenen van de netto-vloeroppervlaktes van de verschillende privatieve kavels.
 • Toekennen van wegingscoëfficiënten op basis van de bestemming en de ligging van de verschillende privatieve kavels.
 • Berekenen van de gewogen netto-vloeroppervlaktes – deze vormen de basis voor de vaststelling van de 1000sten

Dit alles wordt in een gemotiveerd verslag gegoten met een gedetailleerde beschrijving van het goed, beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen, de ligging, de kadastrale gegevens en tot slot de vaststelling van de onverdeelde aandelen.

Muurovernames

Deze problematiek stelt zich bij het bouwen van een woning type halfopen of gesloten bebouwing. Wil je bouwen tegen een reeds bestaande gevel, op de grens, en wil je de scheidingsmuur gemeen maken dan moet de aanpalende eigenaar (van het bestaande pand) vergoedt worden. Deze vergoeding komt overeen met de helft van de actuele waarde van de te overnemen muur en fundering. Deze muur is een vorm van mede-eigendom.

Hiervoor wordt er een proces-verbaal van muurovername opgesteld door de landmeter-expert. Dit proces-verbaal moet voor akkoord ondertekend worden door beide partijen en ter registratie aangeboden worden.

De kosten voor de opmaak van dit proces-verbaal en registratie zijn ten laste van de overnemer.

Prekadastratie

Het KB van 18 november 2013 legde nieuwe regels vast i.v.m. wijzigingen in de kadastrale legger.

Bij een verkaveling of verdeling van een perceel grond, bij de verdeling van een building in verschillende entiteiten (appartementen, garages, bergingen,….), bij erfpacht en recht van opstal op een deel van een kadastraal perceel zal de landmeter-expert hiervoor een gedetailleerd plan opmaken volgens de opgelegde regels.

De prekadastratie is 2-ledig:

 • Aanvraag planreferentienummer
 • Aanvraag van de gereserveerde kadastrale nummers van de verschillende loten/entiteiten

Aanvraag stedenbouwkundige attesten

 • Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.
  Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan de landmeter-expert een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.
 • De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:
  • In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
  • De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.
 • Let op ! Een attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

 

opmeting

Landmetersbureau Frederik Maris

St.-Jobstraat 87/1
3550 Heusden-Zolder
Ondernemingsnummer BE 0878.164.754

Ing. Landmeter-Expert
Maris Frederik
Zaakvoerder
0496 418 558
info@landmetermaris.be